Uptrends Overeenkomst voor Softwarediensten

Welkom bij Uptrends (“Uptrends”, “wij”, “onze” of “ons”). Deze overeenkomst voor Softwarediensten bevat de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van en toegang tot www.uptrends.nl en alle grelateerde of lokale sites (de “Site”) en onze Vertegenwoordigers, Software, Documentatie, Fora en Content (alle zoals hieronder gedefinieerd en gezamenlijk: de “ Softwarediensten”). Lees deze Dienstverleningsvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze Diensten. Aangezien dit een juridisch bindende overeenkomst is tussen u en Uptrends BV, adviseren wij u een exemplaar van deze Overeenkomst af te drukken ten behoeve van uw administratie.

DEZE OVEREENKOMST VOOR SOFTWAREDIENSTEN (de “Overeenkomst") wordt per de datum waarop u “AKKOORD” gaat (de “Ingangsdatum”) aangegaan tussen Uptrends BV ("Uptrends") en u of de onderneming of entiteit die u vertegenwoordigt (“Klant” of “U”). Indien U Onze rechtstreekse concurrent bent, is toegang tot de Diensten uitsluitend toegestaan na Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

SCROLL NAAR BENEDEN EN LEES ALLE HIERNA VERMELDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U OP “AKKOORD” OF EEN VERGELIJKBARE KNOP KLIKT OF DE SOFTWAREDIENSTEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) INSTALLEERT OF GEBRUIKT. DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN UPTRENDS EN BEVAT DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWAREDIENSTEN. DOOR OP “AKKOORD” OF EEN VERGELIJKBARE KNOP TE KLIKKEN OF DE SOFTWAREDIENSTEN TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DEZE VOORWAARDEN ZOALS ZE AAN U ZIJN VOORGELEGD TE ACCEPTEREN EN TE ZULLEN NALEVEN. UPTRENDS KAN DEZE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD BIJWERKEN; DOOR DE SOFTWAREDIENSTEN TE BLIJVEN GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DE BIJGEWERKTE VOORWAARDEN. ALLE ANDERE WIJZIGINGEN, TOEVOEGINGEN OF SCHRAPPINGEN DIE DOOR U WORDEN AANGEBRACHT IN DEZE VOORWAARDEN WORDEN NIET GEACCEPTEERD DOOR UPTRENDS EN MAKEN GEEN DEEL UIT VAN DEZE OVEREENKOMST.

1. Levering van Softwarediensten

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst levert Uptrends bepaalde softwarediensten (de “Softwarediensten”) en gebruikersdocumentatie over het gebruik van de Softwarediensten (“Documentatie”) aan de Klant en bepaalde personen of entiteiten die bevoegd zijn gebruikt te maken van de Softwarediensten (“Bevoegde Gebruikers”). Uptrends verleent de Klant hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar (gebruiks)recht om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Softwarediensten en Documentatie gedurende de Looptijd (zoals hieronder gedefinieerd) onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid geldt dat niet door Uptrends vervaardigde of geleverde installatiehandleidingen of eindgebruikersdocumentatie, online communitysites, feedback of andere online of informele fora geen Documentatie vormen.

2. Evaluatielicentie voor Softwarediensten

Indien de Softwarediensten en Documentatie aan de Klant worden geleverd voor evaluatiedoeleinden, verleent Uptrends de Klant een niet-exclusieve, beperkte, royaltyvrije, niet-overdraagbare evaluatielicentie om de Softwarediensten uitsluitend te gebruiken voor evaluatie voorafgaand aan de aankoop (“Evaluatielicentie”). De Evaluatielicentie eindigt op de einddatum van de vooraf bepaalde evaluatieperiode of onmiddellijk na kennisgeving door Uptrends, zulks naar het uitsluitend oordeel van Uptrends. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst geldt dat Software Services die op grond van een Evaluatielicentie worden geleverd aan de Klant, worden geleverd op “as is”-basis, zonder enigerlei vrijwaring, ondersteuning of (uitdrukkelijke of impliciete) garantie. Behoudens voor zover dergelijke voorwaarden in strijd zijn met de specifieke evaluatievoorwaarden die in dit Artikel zijn vermeld, zijn alle overige voorwaarden van deze Overeenkomst voor Softwarediensten van toepassing op de Softwarediensten op grond van een Evaluatielicentie.

3. Verplichtingen van de Klant; Licentiebeperkingen

De Klant (i) is verantwoordelijk voor naleving van deze Overeenkomst door de Klant zelf en diens Bevoegde Gebruikers; (ii) is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit en wettigheid van de Klantgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en methoden voor het verwerven van de Klantgegevens; (iii) geeft andere personen geen toegang of beschikbaarheid tot of toestemming voor gebruik van de Softwarediensten, behoudens onder de hierin vermelde voorwaarden en is verantwoordelijk voor alle ongeoorloofde activiteiten met betrekking tot de Softwarediensten; (iv) zal de Softwarediensten niet kopen, doorverkopen, verhuren of leasen; (v) zal de Softwarediensten niet wijzigen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken ervan maken, of anderszins de broncode ervan achterhalen; (vi) verwijdert geen eigendomsvermeldingen of -aanduidingen van de Softwarediensten; (vii) zal geen licentie voor de Softwarediensten nemen om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit te monitoren of voor andere vergelijkings- of concurrentiedoeleinden, indien de Klant (of een Bevoegde Gebruiker van de Klant) een directe concurrent is van Uptrends of een aan Uptrends gelieerde onderneming; (viii) gebruikt de Softwarediensten niet voor opslag of verzending van inbreukmakend, lasterlijk, onwettig of onrechtmatig materiaal of voor opslag of verzending van materiaal dat in strijd is met de privacyrechten van derden; (ix)** gebruikt de Softwarediensten niet voor opslag of verzending van schadelijke code; of (x)** hindert of verstoort de integriteit of prestaties van de Softwarediensten niet.

4. Vergoedingen & Betaling

Alle geplaatste orders worden als definitief beschouwd. Vergoedingen zijn opeisbaar zoals vermeld op de website of zoals anderszins aan u bekendgemaakt tijdens de bestelprocedure. Voor Vergoedingen voor Verlengingstermijnen geldt het dan geldende standaardtarief van Uptrends of, indien van toepassing, het tarief dat op de website is vermeld of dat anderszins aan u is bekendgemaakt door Uptrends. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen volgens de betalingsvoorwaarden niet nakomt, is Uptrends gerechtigd om, naar eigen inzicht, (i) de levering van de Software Services tijdelijk op te schorten totdat de Klant aan zijn lopende verplichtingen heeft voldaan, of (ii) deze Overeenkomst te beëindigen wegens niet-nakoming. Tenzij anders vermeld dienen alle betalingen op grond van deze Overeenkomst te worden voldaan in Euro. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Overeenkomst komen vergoedingen niet voor restitutie in aanmerking.

5. Accounttype upgraden

De Klant kan op ieder moment gedurende de Looptijd upgraden naar een ander type Uptrends-account. De wijziging van het accounttype gaat onmiddelijk in. Na een upgrade van het accounttype zal de Klant onmiddellijk worden gefactureerd voor de verschuldigde aanvullende vergoedingen voor het geüpgradede accounttype voor de resterende Looptijd. Het verschuldigde bedrag voor het geüpgradede accounttype wordt, in het geval van een jaarlicentie, in mindering gebracht op het bedrag dat door de Klant reeds voor de toepasselijke Looptijd is voldaan. In het geval van een geüpgraded accounttype dat maandelijks wordt verlengd, worden de verschuldigde vergoedingen voor het geüpgradede accounttype bij aanvang van de Verlengingstermijn aan de Klant in rekening gebracht.

6. Automatische verlenging

INDIEN HET ACCOUNT VAN DE KLANT VERNIEUWD MOET WORDEN OP DE VERJAARDATUM, DE DATUM VAN DE START VAN DE UPTRENDS MONITORING, DAN KAN UPTRENDS DE KLANT AAN HET EINDE VAN DE LOOPTIJD AUTOMATISCH FACTUREREN VOOR DE VERLENGING MET NADERE PERIODES GELIJK AAN DE HUIDIGE DIENSTEN EN AFLOPENDE TERMIJN, TENZIJ EEN DER PARTIJEN AANGEEFT DE OVEREENKOMST NIET TE WILLEN VERLENGEN, MET INACHTNEMING VAN EEN OPZEGTERMIJN VAN TEN MINSTE NEGENTIG (90) DAGEN VÓÓR AFLOOP VAN DE DAN GELDENDE LOOPTIJD. Uptrends behoudt zich het recht voor om de vergoedingen voor een dergelijke verlengingstermijn naar eigen goeddunken te verhogen zonder voorafgaande kennisgeving aan de genoemde klant. Zo’n verhoging van de vergoeding mag niet meer bedragen dan tien (10%) procent per eenheid vanaf het prijspeil voor de desbetreffende Service in de onmiddellijk voorafgaande termijn, tenzij de vergoedingen in die voorafgaande termijn in het desbetreffende Orderformulier waren aangeduid als korting, of als prijzen voor meerdere jaren, eenmalige prijzen of actieprijzen.

7. Aankooporders

Indien de Klant verlangt dat er gebruik wordt gemaakt van een aankooporder of aankoopordernummer, dient de Klant (i) het aankoopordernummer te verstrekken op het moment van aankoop, en (ii) ermee akkoord te gaan dat voorwaarden in een aankooporder van de Klant niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst en dat de voorwaarden van die aankooporder nietig zijn.

8. Belastingen

De vergoedingen zijn exclusief belastingen, en de Klant dient alle belastingen voortvloeiend uit transacties die door deze Overeenkomst worden beoogd te betalen of aan Uptrends te vergoeden. Indien de Klant verplicht is belastingen in te houden voor op grond van deze Overeenkomst verschuldigde betalingen, dient de Klant zijn betalingen aan Uptrends te bruteren zodat Uptrends de volledige bedragen ontvangt zonder enige aftrek. De Klant zal documentatie aan Uptrends verstrekken waaruit blijkt dat belastingen zijn afgedragen aan de desbetreffende belastingautoriteit. Onder “Belastingen” wordt verstaan alle omzetbelastingen, btw, gebruiks- en overige belastingen (niet zijnde belastingen over de inkomsten van Uptrends), in- en uitvoerrechten, douaneheffingen en vergelijkbare heffingen van een overheids- of andere instantie. De Klant bevestigt hierbij dat Uptrends zich kan beroepen op de NAW-gegevens die de Klant aan Uptrends verstrekt wanneer de Klant akkoord gaat met de vergoedingen voor de Softwarediensten of in verband met de betalingswijze van de Klant als zijnde de plaats van levering in het kader van omzetbelasting en inkomstenbelasting of als zijnde de plaats van levering voor btw-doeleinden waar de onderneming van de Klant is gevestigd.

9. Looptijd en Beëindiging; Fair Use Policy

Tenzij deze Overeenkomst conform dit Artikel eerder wordt beëindigd, gaat zij in op de Ingangsdatum en blijft zij van kracht tot het einde van de periode die in de desbetreffende prijsopgave of het desbetreffende orderformulier voor de Softwarediensten (de “Initiële Dienstverleningstermijn”) is vermeld en wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd met nadere termijnen van dezelfde duur als de Initiële Dienstverleningstermijn (elk een “Verlengingstermijn” en tezamen met de Initiële Dienstverleningstermijn, de “Looptijd”), tenzij een der partijen om beëindiging verzoekt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste negentig (90) dagen vóór afloop van de dan geldende Looptijd. Deze Overeenkomst mag te allen tijde door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van negentig (90) dagen wegens een wezenlijk verzuim van de andere partij indien dat verzuim niet binnen die periode van negentig (90) dagen wordt gezuiverd. Ook kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang door beide partijen worden beëindigd indien de andere partij het onderwerp wordt van een faillissements- of andere procedure op het gebied van insolventie, curatorschap, liquidatie of cessie ten gunste van crediteuren, of indien de Klant inbreuk pleegt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendom van Uptrends of zich niet houdt aan de in deze Overeenkomst opgenomen Licentiebeperkingen of Geheimhoudingsbepaling. Beëindiging ontslaat de Klant niet van diens verplichting om vergoedingen of andere opgelopen of aan Uptrends verschuldigde bedragen te betalen vóór de datum waarop de beëindiging van kracht wordt. De Artikelen 3 tot en met 14 en artikel 16 blijven ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht.

UPTRENDS HEEFT HET ABSOLUTE EN EENZIJDIGE RECHT OM NAAR EIGEN INZICHT HET GEBRUIK VAN EN DE TOEGANG TOT (EEN DEEL VAN) DE PRODUCTEN OF DIENSTEN TE WEIGEREN AAN GEBRUIKERS VAN WIE UPTRENDS VINDT DAT ZIJ DE UPTRENDS PRODUCTEN OF DIENSTEN GEBRUIKEN OP EEN MANIER DIE NIET REDELIJKERWIJS DOOR UPTRENDS WORDT BEOOGD OF DIE IN STRIJD IS MET DE WET, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT HET OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT BIJ UPTRENDS EN HET RECHT OM DE UPTRENDS PRODUCTEN OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN. Uptrends Producten of Diensten zijn gericht op de behoeften van bepaalde soorten gebruikers, zoals het MKB en bedrijven uit de Fortune 500. Indien u een Uptrends Product of Dienst hebt gekocht dat/die niet geschikt is voor uw feitelijk gebruik, kan Uptrends verlangen dat u overstapt op een passend(e) Uptrends Product of Dienst, waardoor u mogelijk als gevolg hiervan aanvullende vergoedingen aan Uptrends moet betalen voor het gebruik van het passende product. Voor het beëindigen van de door u gekochte Uptrends Producten of Diensten kan Uptrends vergoedingen die u eventueel hebt betaald voor het ongebruikte gedeelte van uw Uptrends abonnement pro-rata aan u restitueren, mits de verlenging of de oorspronkelijke aankoop van de licentie minder dan 30 dagen daarvoor heeft plaatsgevonden. Uptrends kan van tijd tot tijd, naar eigen inzicht, generieke bedrijfsvoeringsmethoden introduceren of wijzigen om de werking en beschikbaarheid van Uptrends Producten of Diensten te maximaliseren en misbruik te voorkomen. Als onderdeel van deze methoden behouden wij ons het recht voor om ons systeem te monitoren op buitensporig verbruik van netwerkbronnen, buitensporig gebruik van CPU, het hosten van illegale inhoud of het monitoren van infrastructuur die onze virusscanner triggert en om alle technische en andere maatregelen te nemen die wij passend achten. Uw verbruik van Uptrends Producten of Diensten kan als buitensporig worden beschouwd indien uw gebruik in enige maand aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde gebruiksniveau van klanten van Uptrends. In het geval dat u wordt geacht dit beleid niet te hebben nageleefd, behouden wij ons het recht voor om een alternatief prijsplan of een ander(e) Uptrends Product of Dienst aan te bieden waarmee u uw gebruik van Uptrends Producten of Diensten kunt voortzetten. Hoewel schendingen van dit beleid niet vaak voorkomen, behouden wij ons het recht voor om, in geval van schending van dit beleid, uw licentie voor gebruik van Uptrends Producten of Diensten en een eventuele licentie voor gebruik van de Uptrends Software zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Indien Uptrends van mening is dat u onze Fair Use Policy hebt geschonden en de gebruiker niet is overgestapt op een Businessdienst, geeft Uptrends de gebruiker vanaf de datum van eerste kennisgeving één dag de tijd om zijn gegevens op te halen voordat het account en de gebruikersgegevens worden gewist. Die eerste kennisgeving wordt 30 dagen voor het wissen van het account verstuurd, de tweede kennisgeving 20 dagen voor het wissen van het account en de derde en laatste kennisgeving twee dagen voor het wissen van het account. Alle berichten zullen worden gezonden naar het e-mailadres dat aan het gebruikersaccount is verbonden.

10. Klantgegevens

Uptrends gaat ermee akkoord dat de door de Klant (of Bevoegde Gebruikers van de Klant) geüploadede gegevens en informatie die via de Softwarediensten zijn/is opgeslagen of verwerkt (de “Klantgegevens”) door Uptrends vertrouwelijk zullen/zal worden behandeld, waarbij geldt dat de exclusieve eigendom bij de Klant blijft berusten. De Klant bevestigt dat hij verantwoordelijk is voor het uitvoeren en beschermen van back-ups van alle Klantgegevens die direct of indirect worden verwerkt door gebruik van de Softwarediensten en dat Uptrends niet verantwoordelijk is voor het niet opslaan, het verlies of de corruptie van Klantgegevens. De Klant gaat ermee akkoord dat Uptrends en de aan Uptrends gelieerde entiteiten technische en gerelateerde informatie verzamelen en bijhouden over de Klant en het gebruik van de Softwarediensten door de Klant, met inbegrip van het IP-adres van de Klant, de hardware en software die de Klant gebruikt en diverse gebruiksstatistieken, uitsluitend om de werking en het functioneren van de Softwarediensten te ondersteunen en voor interne doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot de facilitering van updates, ondersteuning, facturering, marketing door Uptrends, aan Uptrends gelieerde entiteiten of vertegenwoordigers van Uptrends, en onderzoek en ontwikkeling. In het geval dat Uptrends op grond van een een rechterlijk bevel of andere wettelijke verplichting Klantgegevens aan een derde bekend moet maken, zal Uptrends, indien dit wettelijk is toegestaan, alle commercieel redelijke maatregelen treffen om de Klant onmiddellijk in kennis te stellen van een dergelijke order of grondslag voor bekendmaking om de Klant in staat te stellen al het nodige te doen om, indien de Klant dit wenst, bezwaar aan te tekenen tegen die verplichte bekendmaking.

11. Ondersteuning

Technische ondersteuning wordt slechts verleend aan gebruikers van Commerciële Diensten op basis van de Dienst die u hebt gekocht. Klanten kunnen, indien nodig, aanvullende ondersteuning kopen. Indien u gebruik maakt van de Dienst op basis van een Gratis account verstrekt Uptrends ondersteuning via de Fora en toegang tot de installatiegidsen en overige documentatie met betrekking tot de Dienst op: https://www.uptrends.nl/support (“Documentatie”).

12. Geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt onder “Vertrouwelijke Informatie” verstaan alle informatie (niet zijnde Klantgegevens) die door de ene partij direct of indirect, schriftelijk of mondeling, of door inspectie van tastbare objecten aan de andere partij is bekendgemaakt en (i) die door de bekendmakende partij als vertrouwelijk of als eigendomsrechtelijk beschermd wordt aangemerkt of (ii) die redelijkerwijs vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd lijkt op grond van legenda’s of andere aanduidingen, de omstandigheden van de bekendmaking of de aard van de informatie zelf. Vertrouwelijke Informatie kan tevens vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie betreffen die door een derde aan een bekendmakende partij bekend is gemaakt, of alle technische en niet-technische informatie die door de ene partij aan de andere partij bekend wordt gemaakt, niet zijnde Klantgegevens, (waaronder maar niet beperkt tot productinformatie, plannen en prijzen, financiële gegevens, marketingplannen, ondernemingsstrategieën, informatie over klanten, gegevens, onderzoek en ontwikkeling, software en hardware, API’s, specificaties, ontwerpen, bedrijfsgebonden formules en bedrijfsgebonden algoritmes). De ontvangende partij zal (a) de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij vertrouwelijk behandelen, (b) de bekendmaking van die Vertrouwelijke Informatie beperken tot haar werknemers of vertegenwoordigers die bekend moeten zijn met die informatie en die gebonden zijn (bijvoorbeeld als voorwaarde voor hun dienstverband of agentschap) aan verplichtingen ter bescherming van vertrouwelijke informatie die in wezen gelijk zijn aan de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst en die zich zouden uitstrekken tot de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij, (c) die Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bekend is gemaakt, behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, en (d) voor zover van toepassing, die Vertrouwelijke Informatie niet wijzigen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of er andere werken van maken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht zonder de mogelijkheid van een contractuele afstandsverklaring of anderszins schriftelijk is aangegeven door de bekendmakende partij. De beperkingen in artikel 8.1 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie voorzover deze (a) zich op het moment van bekendmaking reeds in het publieke domein bevond, (b) algemeen beschikbaar werd na bekendmaking aan de ontvangende partij zonder schending van deze Overeenkomst, (c) door de ontvangende partij op rechtmatige wijze van een derde was ontvangen zonder dergelijke beperkingen, (d) reeds voor de ontvangst ervan van de bekendmakende partij zonder dergelijke beperkingen bekend was bij de ontvangende partij, haar werknemers of vertegenwoordigers, (e) onafhankelijk door de ontvangende partij was ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst, (f) door de bekendmakende partij zonder dergelijke beperkingen algemeen beschikbaar was gesteld aan derden, of (g) door de ontvangende partij bekend moet worden gemaakt op grond van een rechterlijk bevel of andere wettelijke verplichting, mits de ontvangende partij de bekendmakende partij onmiddellijk in kennis stelt van dat bevel en voorts alle conservatoire bevelen met betrekking tot die bekendmaking nakomt. De partijen komen overeen dat een wezenlijke schending van dit artikel of van artikel 2 tot onherstelbare schade leidt en dat een voorlopige voorziening van een bevoegde rechter geëigend zal zijn ter voorkoming van een eerste of aanhoudende schending van deze artikelen in aanvulling op enige andere voorziening waartoe de desbetreffende partij gerechtigd kan zijn.

13. Eigendomsrechten

De Softwarediensten worden in licentie gegeven, niet verkocht. Het gebruik in deze Overeenkomst van het woord “aankoop” in samenhang met licenties van de Softwarediensten houdt geen eigendomsoverdracht in. Behoudens de beperkte rechten die door Uptrends in artikel 1 uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend, erkent en verklaart de Klant dat in de relatie tussen de Klant en Uptrends alle rechten, aanspraken en belangen, niet zijnde de Klantgegevens, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot algoritmes en bedrijfsprocessen) en andere eigendomsrechten voortvloeiend uit of verband houdend met het leveren van de Softwarediensten, exclusief bij Uptrends berusten. Aan Uptrends wordt hierbij een royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie verleend voor het gebruik of de integratie in haar producten en diensten van informatie, gegevens, suggesties, verzoeken om verbetering, aanbevelingen of andere feedback die door de Klant of diens Bevoegde Gebruikers worden verstrekt met betrekking tot de Softwarediensten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend worden door Uptrends voorbehouden.

14. Garanties

Uptrends garandeert de Klant dat de Softwarediensten gedurende een periode van dertig (30) dagen na de oorspronkelijke aankoop van de Softwarediensten, in wezen zullen functioneren conform de gepubliceerde documentatie. Uptrends garandeert niet dat de Softwarediensten aan alle vereisten van de Klant zullen voldoen of dat het gebruik van de Softwarediensten ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zal Uptrends, in het kader van de volledige aansprakelijkheid van Uptrends en diens leveranciers naar eigen inzicht en voor eigen kosten de Softwarediensten onmiddellijk herstellen; in geval van inbreuk op eerdergenoemde garantie is dit de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid van de Klant. Elk der partijen garandeert dat (i) zij over de nodige interne bevoegdheid beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, (ii) deze Overeenkomst niet in strijd is of zal zijn met enige andere overeenkomst of afspraak waarbij die partij partij is of waaraan die partij gebonden is, en dat (iii) de persoon die deze Overeenkomst namens die partij ondertekent, bevoegd is om deze Overeenkomst aan te gaan.

15. DISCLAIMER

DE SOFTWAREDIENSTEN EN ALLE ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN HOSTINGDIENSTEN VAN DERDEN, DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD, WORDEN GELEVERD OP “AS IS”-BASIS, MET ALLE GEBREKEN EN ZONDER ENIGERLEI UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE. BEHOUDENS ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN ARTIKEL 10, DOET UPTRENDS HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VERPLICHTE VERKLARINGEN EN GARANTIES AANGAANDE DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. UPTRENDS WIJST MET NAME ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DE STAAT, WAARDE OF KWALITEIT VAN DE DIENSTEN, GEGEVENS OF MATERIALEN, DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN OF GARNATIES DAT DEZE DIENSTEN, GEGEVENS OF MATERIALEN JUIST, VOLLEDIG, VEILIG, CONTINU, ONONDERBROKEN, NIET-INBREUKMAKEND OF FOUTLOOS ZIJN. UPTRENDS WIJST MET NAME ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT HET VAKMANSCHAP VAN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF DE AFWEZIGHEID VAN ZICHTBARE EN ONZICHTBARE GEBREKEN DAARIN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT TRANSACTIES, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. UPTRENDS WIJST TEVENS MET NAME DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HAND MET BETREKKING TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN WAARMEE DE KLANT DE SOFTWARE SERVICES KAN GEBRUIKEN EN DE KLANT ZIET MET NAME AF VAN ALLE MOGELIJKE RECHTEN EN VORDERINGEN JEGENS UPTRENDS MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, (I) IS UPTRENDS OF EEN AAN UPTRENDS GELIEERDE ONDERNEMING IN GEEN GEVAL VOORRWAARDELIJK OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF WETTELIJKE OF MORELE SCHADEVERGOEDING DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, DE SOFTWAREDIENSTEN OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN GELEVERD, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST, VERLOREN GERAAKTE OF BESCHADIGDE GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, UITVAL OF STORINGEN VAN APPARATUUR, PERSOONLIJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE OF VERLIES, ZELFS INDIEN EEN PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID DAARTOE, EN ONGEACHT DE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT, VRIJWARING OF ANDERSZINS) WAAROP EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD; EN (II) IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN UPTRENDS EN AAN UPTRENDS GELIEERDE ENTITEITEN EN HET ENIGE RECHTSMIDDEL DAT DE KLANT TER BESCHIKKING STAAT IN ELK GEVAL DAT OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, DE SOFTWAREDIENSTEN OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN GELEVERD, BEPERKT TOT BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST EN EEN SCHADEVERGOEDING DIE HET TOTALE DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT AAN UPTRENDS VERSCHULDIGDE OF BETAALDE BEDRAG GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST NIET ZAL OVERSCHRIJDEN.

17. Vrijwaring Intellectuele Eigendom

Uptrends zal de Klant vrijwaren en schadeloos stellen in verband met vorderingen van derden die jegens de Klant zijn ingesteld inhoudende dat de Softwarediensten die door Uptrends aan de Klant op grond van deze Overeenkomst zijn verstrekt en die binnen de reikwijdte van deze Overeenkomst zijn gebruikt of gedistribueerd, inbreuk maken op of misbruik maken van enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, mits (i) gebruik van de Softwarediensten door de Klant in overeenstemming is met de Overeenkomst en Documentatie, (ii) de inbreuk niet wordt veroorzaakt door veranderingen of wijzigingen in de Softwarediensten of Documentatie, en/of (iii) de inbreuk niet werd veroorzaakt door een combinatie of gebruik van de Softwarediensten met producten die niet door Uptrends zijn geleverd. Voor de vrijwaringsverplichtingen van Uptrends is vereist dat de Klant (i) Uptrends onverwijld schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke vordering, (ii) Uptrends de uitsluitende zeggenschap geeft over de keuze van raadslieden, verdediging, en afwikkeling van de vorderingen, en (iii) Uptrends redelijke assistentie, informatie en bevoegdheid verleent die nodig is voor de verdediging en afwikkeling van de vordering. Dit artikel bevat de gehele aansprakelijkheid van Uptrends (en geldt als enig en exclusief rechtsmiddel van de Klant) met betrekking tot vrijwaring jegens de Klant.

18. Algemeen

Relatie tussen de partijen De partijen zijn onafhankelijke contractspartijen. Door deze overeenkomst onstaat geen partnerschap, franchiserelatie, samenwerkingsverband, agentschap, fiduciaire relatie of arbeidsrelatie tussen de partijen. Niets in deze Overeenkomst resulteert in een exclusieve relatie of belet Uptrends op enige wijze soortgelijke overeenkomsten aan te gaan met of soortgelijke diensten te leveren aan andere entiteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere soortgelijke klanten. De klant begrijpt en erkent dat Uptrends het recht heeft om alle (of een deel van de) gegevens, informatie, technieken, methodieken, formulieren, lay-outs of resultaten van de producten of diensten die Uptrends op grond van deze overeenkomst heeft geleverd te gebruiken om producten of diensten aan andere klanten te leveren en niets in deze overeenkomst kan worden uitgelegd als een beperking van dit recht. Diensten van derden Indien de Klant bij de Softwarediensten gebruik maakt van diensten van derden (met inbegrip van diensten die gebruik kunnen maken van een door Uptrends geleverde interface voor applicatieprogrammering (API)), erkent de Klant dat die dienst van derden toegang kan verkrijgen tot of gebruik kan maken van informatie van de klant. Uptrends is niet verantwoordelijk voor handelingen of verzuimen van die derde, met inbegrip van het gebruik van informatie van de klant door die derde. De Klant stemt ermee in contact op te nemen met die derde dienstverlener in verband met kwesties die voortvloeien uit het gebruik van de Klant van de dienst van die derde. Naleving van Toepasselijke Wetgeving De Softwarediensten zijn beschermd door intellectuele-eigendomswetgeving en overige wetgeving van Nederland, alsmede door internationale wetten en verdragen, waaronder export- en intellectuele-eigendomswetgeving. De Klant stemt ermee in zich bij gebruik van de Softwarediensten en de vervulling van alle verplichtingen op grond van deze overeenkomst te houden aan alle toepasselijke wetgeving die geldt voor de Klant en diens gebruik van de Softwarediensten en gepubliceerde documentatie, waaronder maar niet beperkt tot rechten en verplichtingen uit hoofde van contracten, wetten en gemeenrecht en beperkingen die van toepassing zijn met betrekking tot intelectuele eigendomsrechten. Nederlandse controlewet- en regelgeving en andere toepasselijke in- en uitvoerwetten kunnen gelden voor de Softwarediensten die op grond van deze overeenkomst aan de Klant geleverd zijn. De Klant stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke exportcontrolewet- en regelgeving die geldt voor het gebruik van de Softwarediensten. Volledige Overeenkomst Deze Overeenkomst vormt de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp van deze Overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, in schriftelijke, mondelinge, elektronische of andere vorm met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Niettegenstaande het vorenstaande erkent en bevestigt de Klant dat de gepubliceerde Website Gebruiksvoorwaarden van Uptrends, die op dit moment beschikbaar zijn op HYPERLINK “https://www.uptrends.nl” en die door Uptrends van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd in overeenstemming daarmee (mits de Klant van die wijziging op de hoogte is gesteld) met name van toepassing zijn op de Softwaredienstenen die op grond van deze Overeenkomst zijn geleverd en dat deze bindend zijn voor de Klant en diens Bevoegde Gebruikers. In het geval van strijdigheid tussen een bepaling in deze Overeenkomst en een bepaling in die Website Gebruiksvoorwaarden prevaleert de strijdige bepaling in deze Overeenkomst. Alle voorwaarden die in een aankooporder of soortgelijk document dat door de Klant is uitgegeven zijn vermeld, zijn niet van toepassing op de Softwarediensten, prevaleren niet boven en maken geen deel uit van deze Overeenkomst, en zijn nietig. Afstandsverklaring Verzuim of vertraging door een der partijen bij de uitoefening van rechten uit hoofde van deze Overeenkomst houdt geen afstandsverklaring van dat recht in. De afstandsverklaring van enige schending of bepaling van deze Overeenkomst wordt niet geacht een afstandsverklaring in te houden van een andere of volgende schending. Toepasselijk recht; Jurisdictie Op deze Overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing, zonder uitvoering te geven aan IPR-bepalingen of aannames inzake uitleg waarbij een der partijen wordt bevoordeeld. Alle handelingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst zullen worden behandeld en afgehandeld door rechtbank in Amsterdam, Nederland en de partijen stemmen hierbij in met en doen afstand van enig bezwaar tegen die rechtsbevoegdheid. Scheidbaarheid De bepalingen van deze Overeenkomst zijn scheidbaar. In het geval dat enige bepaling (of een deel daarvan) door enige rechter ongeldig of anderszins onafdwingbaar wordt geoordeeld, heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze Overeenkomst. De partijen stemmen ermee in dat die rechter de ongeldige of onafdwingbare bepaling (of een deel daarvan) vervangt door een geldige en afdwingbare bepaling die de strekking van die ongeldige of onafdwingbare bepaling (of deel daarvan) zoveel mogelijk benadert.

Voor het laatst bijgewerkt op 10-10-2018.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.