Uptrends Privacybeleid

Let op: de ITRS Uptrends voorwaarden zijn nu geconsolideerd in de ITRS Group voorwaarden. Voor klanten die contracten afsluiten na 20 maart 2024 - de nieuwe contractvoorwaarden zijn beschikbaar op de ITRS Group website.

Uptrends, LLC en alle aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (“Uptrends,” “we” of “ons”) streven ernaar de privacy te beschermen van bezoekers van de Uptrends-website(s), personen die zich registreren om de producten en diensten te gebruiken, personen die zich registreren om bedrijfsevenementen van onze Onderneming bij te wonen en zakelijke partners (“Klanten”). Deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring” of “Verklaring”) beschrijft onze privacypraktijken met betrekking tot het gebruik van Uptrends' websites (inclusief een klantenportaal of interactieve klantenwebsite), haar software, diensten, oplossingen, tools en gerelateerde applicaties, diensten en programma’s, inclusief het bijwonen van bedrijfsevenementen en onderzoeks- en marketingactiviteiten aangeboden door Uptrends (de “Diensten”) evenals uw keuzes met betrekking tot gebruik van, toegang tot en correctie van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken die verzameld zijn met betrekking tot onze Diensten en anderszins tijdens onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de informatiepraktijken van de websites die een koppeling hebben naar deze Privacyverklaring (“Sites”).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die is verzameld over werknemers, sollicitanten of ander personeel van Uptrends.

De Sites van Uptrends kunnen koppelingen naar andere websites bevatten; en op informatiepraktijken en/of de inhoud van dergelijke andere websites zijn de privacyverklaringen van dergelijke andere websites van toepassing.

Over ons

Uptrends verleent haar Diensten – waaronder webperformance- en servermonitoring aan zakelijke klanten, rechtstreeks en via distributeurs, wederverkopers en managed service providers (MSP’s, gespecialiseerde dienstverleners).

Gegevens die eigendom zijn van de klant

Als een verlener van Diensten kunnen we namens onze Klanten bepaalde informatie ontvangen, verwerken of opslaan, waaronder persoonlijke informatie. Al dergelijke informatie (“Klantengegevens”) is eigendom van en wordt beheerd door onze Klanten, die de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor dergelijke informatie met betrekking tot EU-gegevensbeschermingswetgeving. Klantengegevens kunnen informatie bevatten van de eindpunten en andere systemen, tools of apparaten die Klanten beheren of monitoren met behulp van onze Diensten, en eindgebruikersgegevens met betrekking tot individuele activiteiten op het netwerk en de systemen van de Klant. Deze kan ook event logs, eindgebruikersinformatie (zoals IP-adres, e-mailadres en computernaam) en andere gegevens bevatten waar deze relevant zijn voor een ondersteunings- of serviceverzoek. Uptrends is een gegevensverwerker van Klantengegevens. Dit betekent dat Uptrends Klantengegevens verwerkt op basis van instructies van haar Klanten. Als Uptrends van betrokkene een verzoek ontvangt, kan zij u verwijzen naar de Klant, aangezien de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is voor de Klantengegevens.

Gegevens over onze Klanten en gebruikers van onze Sites

Uptrends verzamelt informatie als onderdeel van haar normale bedrijfsvoering en bij het beheer van haar relatie met Klanten, die persoonsgegevens kan bevatten.

Zakelijk contact en klantenrelatiebeheer. We verzamelen en houden informatie bij over onze Klanten, waaronder bedrijfsnaam, naam en titel contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens. Ook kunnen we factuuradres, financiële rekening, creditcardinformatie, ordergegevens, abonnement- en licentie-informatie en gebruiksgegevens verzamelen. Daarnaast verzamelen we inlog- en profielgegevens (naam, contactgegevens, geautoriseerde gebruikers) van geautoriseerde gebruikers en accountbeheerders van de Klant.

Gegevens die zijn verstrekt op sites. Voor toegang tot of gebruik van bepaalde gedeelten van de Sites kan u, om van de volledige functionaliteit van de Sites te profiteren of om zaken met ons te doen of te gaan doen, worden gevraagd ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, onder meer op de volgende manieren:

 • door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld een “Contactformulier”) op onze Sites of op een beurs of elders waar we zakendoen;
 • door de Uptrends Diensten te downloaden of te gebruiken;
 • door documentatie te downloaden van onze Sites;
 • door te abonneren op nieuwsbrieven of andere communicatie; of
 • door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of anderszins met behulp van onze contactgegevens.

Doorgaans kunnen de persoonsgegevens die u ons verstrekt naam, zakelijke relatie, bedrijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten, en eventuele persoonsgegevens die nodig zijn om vragen of klachten op te lossen.

We kunnen ook persoonsgegevens over Klanten verkrijgen van derden, zoals LinkedIn en andere openbaar toegankelijke bronnen.

Klantenservice en -ondersteuning. Wanneer Klanten contact met ons opnemen voor ondersteunings- of andere serviceverzoeken, maken we gebruik van supporttickets en andere gegevens met betrekking tot de verzoeken, waaronder informatie verstrekt door Klanten met betrekking tot dergelijke ondersteunings- of serviceverzoeken. Mogelijk verzamelen we ook opnamen van gesprekken over ondersteunings- en klantenservice.

We verzamelen informatie over het gebruik van onze Diensten door Klanten, waaronder IP-adres, Klant-ID, e-mailadres en andere gebruiksstatistieken. We verzamelen geen gebruiksgegevens over de eindgebruikers van de Klant, behalve als dit nodig is voor ondersteuning of om de door Klanten gevraagde Diensten te verlenen (in welk geval wij een gegevensverwerker van dergelijke gegevens zijn).

Wanneer u onze Sites bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde browser- of apparaatgegenereerde informatie, die in sommige gevallen persoonsgegevens kunnen bevatten, inclusief maar niet beperkt tot:

 • uw domein;
 • uw IP-adres;
 • uw datum, tijd en duur van uw bezoek;
 • uw browsertype;
 • uw besturingssysteem;
 • uwpaginabezoeken;
 • informatie van derden;
 • andere informatie over uw computer of apparaat; of
 • internetverkeer.

De-identificatie van gegevens. We kunnen bepaalde gegevens die we verzamelen zodanig de-identificeren en aggregeren dat de gegevensniet langer identificeerbaar zijn of gekoppeld kunnen worden aan een bepaalde klant of een individuele betrokkene (“De-identificatie van Gegevens”), onder voorbehoud van de voorwaarden van van toepassing zijnde klantovereenkomsten. We kunnen deze gegevens gebruiken om onze Diensten te verbeteren, trends te analyseren, marktonderzoek te publiceren en voor andere marketing-, onderzoeks- of statistische doeleinden, en kunnen dergelijke gegevens voor deze specifieke doeleinden aan derden bekendmaken.

Overige gegevens. Uptrends verzamelt, gebruikt en bewaart bepaalde gegevens met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten en de Diensten die zij verleent aan Klanten, die geen persoonsgegevens zijn; deze Privacyverklaring beperkt het gebruik en de verwerking van dergelijke gegevens door ons niet.

Voor een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons een bericht sturen.

Cookies

Onze Sites gebruiken cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Gebruik van persoonsgegevens

Het volgende is een overzicht van onze doelen voor het gebruik van persoonsgegevens die we als een verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Aanvullende details over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen aan u worden verstrekt in een afzonderlijke kennisgeving of contract.

Voor personen in de Europese Unie is onze verwerking (d.w.z. gebruik) van uw persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van het contract: de verwerking is nodig om een contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract aan te gaan op uw verzoek;
 • Naleving van wetgeving: de verwerking is nodig voor ons om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wetten die ons voorschrijven belastinginformatie van klanten te verzamelen, klantcontroles uit te voeren of die ons verplichten informatie te verstrekken aan overheidsinstanties of toezichthouders);
 • Onze gerechtvaardigde belangen: de verwerking is in ons gerechtvaardigde belang, behoudens uw belangen en grondrechten, en met name ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van toepasselijke gegevens voor het uitvoeren en ontwikkelen van onze zakelijke activiteiten, zoals het ontwikkelen en onderhouden van relaties met onze klanten (de meerderheid van het verwerken dat onder deze Verklaring valt, is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen);*
 • Onze rechten beschermen: waar de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of
 • Met uw toestemming: u hebt ingestemd met de verwerking (bijvoorbeeld indien we door de lokale wetgeving verplicht zijn voorafgaand uw goedkeuring te vragen met het oog op direct marketing).

* In alle gevallen waarin een beroep wordt gedaan op gerechtvaardigde belangen als wettelijke basis, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat onze gerechtvaardigde belangen niet te niet worden gedaan door afbreuk te doen aan uw rechten en vrijheden. Dit wordt op een aantal manieren bereikt, onder meer door de toepassing van principes van gegevensminimalisatie en beveiliging, en door stappen te ondernemen die ervoor zorgen dat persoonsgegevens alleen worden verzameld of anderszins worden verkregen wanneer dit relevant is voor de rechtmatige bedrijfsactiviteiten en waar het gebruik van persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is voor die activiteiten.

Verstrekking van persoonsgegevens

Uptrends is een wereldwijd actieve groep ondernemingen, en we kunnen persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen als onderdeel van onze bedrijfsvoering en beheer van onze Diensten. We kunnen ook externe serviceproviders aanstellen (die volgens onze instructies werken) om ons te assisteren bij het verstrekken van informatie, producten of diensten aan u, bij het voeren en beheren van onze onderneming, of bij het beheren en verbeteren van onze Diensten of de Sites. Uptrends kan uw persoonsgegevens delen met deze gelieerde ondernemingen en externe partijen om diensten te verlenen waarvoor de externe partijen door Uptrends zijn ingehuurd om namens Uptrends op te treden, behoudens toepasselijke contractuele beperkingen en beveiligingsmaatregelen, of indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om schade of verlies te voorkomen, of wij van mening zijn dat openbaarmaking een onderzoek van vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten zal bevorderen.

Uptrends behoudt zich het recht voor om alle informatie te delen die niet als persoonsgegevens wordt beschouwd of niet anderszins onderworpen is aan contractuele beperkingen.

Als persoonsgegevens naar buiten de EU worden overgedragen aan andere ondernemingen van de Uptrends-groep of aan externe serviceproviders, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van bescherming krijgen als wanneer ze binnen de EU zouden blijven. U hebt het recht om informatie te verkrijgen over het mechanisme waarmee uw persoonsgegevens naar buiten de EU worden overgedragen door contact op te nemen.

Wij eisen contractueel van agenten, serviceproviders en gelieerde bedrijven die mogelijk persoonsgegevens met betrekking tot de Diensten verwerken om hetzelfde niveau van bescherming voor persoonsgegevens te bieden als vereist volgens de Beginselen. Uptrends draagt momenteel geen persoonsgegevens over aan derden voor eigen gebruik van de derde partij, maar alleen voor doeleinden van Uptrends zoals hierboven uiteengezet. Uptrends zal aansprakelijk blijven op grond van de Beginselen als een van haar externe verwerkers persoonsgegevens verwerkt op een wijze die niet strookt met de Beginselen, als wij verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Andere verstrekkingen

Rechtshandhaving of nationale veiligheid. In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen kunnen we Klantengegevens ook, behoudens een wettig verzoek, overdragen aan overheidsinstanties voor rechtshandhavings- of nationale veiligheidsdoeleinden.

Aanvullendeverstrekkingen. We kunnen ook Klantengegevens (inclusief persoonsgegevens) vrijgeven, waar anders voorgeschreven door de wet.

Bedrijfsovernames. We kunnen persoonsgegevens met derden delen in verband met mogelijke of daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of een van onze activa of die van een gelieerd bedrijf, in welk geval persoonsgegevens die wij van onze gebruikers bijhouden, mogelijk een van de overgedragen activa kunnen zijn.

Just-in-time-toelichtingen. Aanvullende toelichtingen of informatie over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot specifieke websites, mobiele applicaties, producten, diensten of programma’s kunnen aan u worden verstrekt. Deze kunnen de privacypraktijken van Uptrends in specifieke omstandigheden aanvullen en/of verduidelijken en geven u extra keuzes over hoe Uptrends uw persoonsgegevens kan verwerken.

Kinderen

De Sites, Diensten en Portal zijn niet voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en Uptrends verzamelt, bewaart, deelt of gebruikt niet doelbewust de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Bent u jonger bent dan 16 jaar, verstrek dan alstublieft geen persoonsgegevens, zelfs niet als daarom wordt gevraagd door de Sites. Als u jonger bent dan 16 jaar en u hebt persoonsgegevens verstrekt, vraag dan uw ouder(s) of voogd(en) om Uptrends op de hoogte te stellen en Uptrends zal al dergelijke persoonsgegevens verwijderen.

Marketing

Waar dit rechtmatig is en, indien nodig, behoudens uw toestemming, kunnen we communiceren met Klanten (en gerelateerde zakelijke contacten) over onze Diensten. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie, klikt u op de koppeling “unsubscribe” onder aan de e-mail of neemt u contact met ons op via https://www.uptrends.nl/contact en geeft u ons uw e-mailadres zodat we u kunnen uitschrijven en stoppen met het sturen van promotionele e-mails.

Veiligheid

Uptrends heeft tot doel uw persoonsgegevens veilig te stellen en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onjuist gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, en Uptrends gebruikt en onderhoudt bepaalde redelijke processen, systemen en technologieën om dit te doen. U erkent echter dat geen enkele omgeving volledig veilig of vrij van fouten is en dat deze processen, systemen en technologieën die worden gebruikt en onderhouden door Uptrends, onderhevig zijn aan compromissen. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang die buiten onze controle ligt.

Opslag van uw persoonsgegevens

Over het algemeen bewaren we persoonsgegevens slechts zolang dat nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Echter, in sommige omstandigheden kunnen we persoonsgegevens bewaren voor andere perioden, bijvoorbeeld wanneer we dit verplicht zijn volgens wettelijke, fiscale en boekhoudkundige vereisten, of als dit vereist is door een juridische procedure, juridische autoriteit, of andere overheidsinstantie die bevoegd is om het verzoek te doen, zolang als nodig is.

In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens ook gedurende langere tijd bewarenin overeenstemming met de wettelijke verjaartermijn, zodat we een nauwkeurig registratie hebben van uw transacties met ons in het geval van klachten of problemen.

Externe koppelingen

De Sites kunnen koppelingen naar sites van derden bevatten. Aangezien Uptrends geen zeggenschap heeft over en niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van die websites, raden we u aan het privacybeleid van deze sites van derden te bekijken. Dit Beleid geldt uitsluitend voor persoonsgegevens verzameld door onze Sites of tijdens onze bedrijfsactiviteiten.

Recensies

We plaatsen recensies van klanten op onze website die mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Wij vragen de klant voorafgaand aan het plaatsen van de klantgetuigenis via e-mail om toestemming hun naam samen met hun recensie te plaatsen. Als u uw recensie wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via https://www.uptrends.nl/contact.

Toegang en rechten van de betrokkene

Personen hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die over hen zijn verwerkt, met inachtneming van toepasselijke wetgeving; personen kunnen verzoeken om toegang tot hun persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt door ons een e-mail te sturen op https://www.uptrends.nl/contact.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk ook enkele of alle van de volgende rechten tot uw beschikking met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen samen met informatie over hoe en op welke basis die persoonsgegevens worden verwerkt;
 • om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren (inclusief het recht onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen);
 • om uw persoonsgegevens te wissen (in een beperkt aantal gevallen, zoals waar dit niet langer nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt);
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken;
 • om uw gegevens in machine-leesbaar formaat over te dragen aan een derde partij (of aan u) als we onze verwerking rechtvaardigen op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract met u;
 • om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer die verwerking op uw toestemming is gebaseerd); en
 • om een kopie van de passende waarborgen te verkrijgen of te zien op grond waarvan uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of internationale organisatie.

In aanvulling op de bovenstaande rechten hebben personen krachtens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, die we hebben gerechtvaardigd op basis van een rechtmatig belang, inclusief profilering (in tegenstelling tot uw toestemming) of om een contract met u uit te voeren. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering voor marketingdoeleinden.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Met betrekking tot al deze rechten kunt u contact met ons opnemen via https://www.uptrends.nl/contact. Mogelijk vragen we om een bewijs van uw identiteit, en we behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen, waar dit bij wet is toegestaan, met name als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. We zullen ernaar streven om binnen alle van toepassing zijnde termijnen op uw verzoek te reageren.

Als u contact met ons opneemt over Klantengegevens waarvoor wij een gegevensverwerker zijn, zullen we proberen uw verzoek door te verwijzen naar de relevante Klant en verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Een Data Processing Agreement(DPA) tekenen

We doen ons uiterste best om onze klanten te helpen ook AVG-compliant te worden. Wanneer u een abonnement afsluit bij Uptrends, wordt het verwerken van uw persoonsgegevens geregeld volgens ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid voorziet u van alle benodigde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke informatie we bij Uptrends precies verwerken.

Als u echter gevestigd bent in de EU of als de wetgeving van uw land dit van u eist, kunt u een Data Processing Agreement (gegevensverwerkingsovereenkomst) met ons tekenen. Om dit te doen stuurt u een e-mail via https://www.uptrends.nl/contact, dan verstrekken wij een DPA die u kunt evalueren en ondertekenen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt met betrekking tot deze Kennisgeving, neem dan contact met ons op via https://www.uptrends.nl/contact.

Voor het laatst bijgewerkt op 1-06-2018.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.