Uptrends Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Op het gebruik van de website (deze “Website”) van Uptrends BV en dochter- en gelieerde ondernemingen van Uptrends (“Uptrends”) zijn zowel de hierin opgenomen voorwaarden als de voorwaarden die onder Privacybeleid op de Website zijn geplaatst (“Voorwaarden”) van toepassing. Deze voorwaarden zijn juridisch bindend voor alle gebruikers van deze Website en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”) en Uptrends. Door deze Website te bezoeken, gaat de Gebruiker uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met de Voorwaarden en stemt hij ermee in zich aan de Voorwaarden te houden. Deze Voorwaarden geven een overzicht van het huidige beleid en de voorwaarden van Uptrends, maar zoals hieronder vermeld kan Uptrends de Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen inzicht aanpassen. Indien de Gebruiker van deze Website niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, is het de Gebruiker onder geen beding toegestaan de website van Uptrends te gebruiken.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Eigendom

Alle content, tekst, afbeeldingen, gegevens, informatie en ander materiaal dat op deze Website wordt weergegeven, of beschikbaar of aanwezig is (“Content”), met inbegrip van de intellectuele-eigendomsrechten in dergelijke Content (waaronder maar niet beperkt tot merk- en auteursrechten) of andere intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met de Website (hierna “Intellectuele Eigendomsrechten”), zijn eigendom van Uptrends, de licentiehouders of aangewezen eigenaren en zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele-eigendomswetgeving. De Gebruiker moet ervan uitgaan dat alles wat de Gebruiker ziet of leest op deze Website, tenzij anders vermeld, is beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en niet mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Uptrends of de respectieve eigenaar, tenzij zoals bepaald in deze Voorwaarden. Bovendien erkent u dat Uptrends eigenaar is van alle rechten en aanspraken op en belangen in merkrechten, handelsnamen, dienstmerken, uitvindingen, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, octrooien, technologie, software en kennis van Uptrends BV met betrekking tot ontwerp, functie of werking van de Dienst. Uw rechten op de Diensten zijn strikt beperkt tot de rechten die u in deze Overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend.

2.2 Toegestaan en verboden gebruik

De Gebruiker mag de Website op slechts één computer bezoeken, gebruiken en weergeven en de Content uitsluitend voor niet-commercieel, informatief, persoonlijk gebruik downloaden en printen, zonder op enige wijze aanpassingen of wijzigingen aan te brengen en alleen mits de Gebruiker zich houdt aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Indien de Gebruiker deze Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving overtreedt, leidt dat tot beëindiging van de toestemming om de Website te gebruiken. De Gebruiker mag geen Content of enig deel van deze Website verveelvoudigen, verkopen, publiceren, distribueren, aanpassen, tonen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uptrends; echter met dien verstande dat wanneer de functionaliteit van de Website het e-mailen van een link of bepaalde Content via een “e-mail naar een vriend” (of vergelijkbaar)-icoon toestaat, de Gebruiker die specifieke Content naar anderen mag e-mailen. De Gebruiker zal geen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten en geen gerelateerde intellectuele eigendom en/of eigendomsvermeldingen op deze Website of in de Content verwijderen of aanpassen.

2.3 Registratie en wachtwoorden

Uptrends kan soms van een Gebruiker vragen om een wachtwoord aan te maken en registratiegegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot deze Website of delen daarvan. Indien Uptrends om een wachtwoord en registratiegegevens vraagt, is het verstrekken van correcte, actuele en volledige gegevens door de Gebruiker een voorwaarde voor het gebruik van deze Website. Indien Uptrends van mening is dat de gegevens niet correct, actueel of volledig zijn, heeft Uptrends het recht om de Gebruiker toegang te weigeren tot de Website of toepassingen daarvan, en om het account van de Gebruiker op te schorten en/of te beëindigen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van verstrekte wachtwoorden en registratiegegevens voor toegang tot de Website en de Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder wachtwoorden en/of registratiegegevens van de Gebruiker plaatsvinden. De Gebruiker stemt ermee in Uptrends onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van wachtwoorden en/of registratiegegevens van de Gebruiker. Uptrends behoudt zich het absolute recht voor om naar eigen inzicht personen of entiteiten geen wachtwoord te verstrekken.

3. Website- en registratiebeheer

3.1 Linken

Links naar pagina’s van deze Website zijn niet toegestaan, met uitzondering van een directe link naar de eerste pagina https://www.uptrends.nl, echter zonder te framen. Daarnaast moet iedere link naar deze Website onmiddellijk worden gevolgd door een kennisgeving aan Uptrends via https://www.uptrends.nl/contact. Indien Uptrends de wijze van linken met betrekking tot deze Website ongepast acht, kan Uptrends bovendien de Gebruiker opdragen de ongepaste link te verwijderen of aan te passen en de Gebruiker stemt ermee in te voldoen aan alle eisen van Uptrends die hiermee verband houden. De Gebruiker mag, na kennisgeving aan Uptrends, de link naar de Website gebruiken tenzij en totdat Uptrends de Gebruiker opdraagt niet langer naar deze Website te linken.

3.2 Bevoegdheid van de websitebeheerder

Uptrends kan naar eigen inzicht te allen tijde deze Website, Voorwaarden, Content of links aanpassen, redigeren, vertalen of de toegang hiertoe opschorten, beperken of beëindigen zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving. Uptrends kan naar eigen inzicht browsen en registratie op en gebruik van deze Website door welke Gebruiker dan ook beëindigen zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, om eender welke reden, waaronder schending van deze Voorwaarden.

4. Eisen aan en verplichtingen van de Gebruiker

4.1 Naleving

De Gebruiker houdt zich aan alle toepasselijke wetgeving in verband met het gebruik van deze Website.

4.2 Ongepast gedrag

De Gebruiker vertoont op of in verband met deze Website geen gedrag dat als illegaal, misleidend, inbreukmakend, lasterlijk, obsceen, beledigend of anderszins verwerpelijk kan worden aangemerkt. De Gebruiker zal Uptrends geen schade berokkenen, geen nadelige publiciteit bezorgen en niet in verlegenheid brengen.

4.3 Medewerking en melding

De Gebruiker verleent medewerking bij alle redelijke verzoeken van Uptrends en brengt bij constatering van feitelijke of vermoedelijke schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker of onbevoegd gebruik of misbruik van deze Website Uptrends onmiddellijk hiervan op de hoogte.

4.4 Websites van derden en overige informatie

Deze Website kan, voor het gemak van de Gebruiker, Content, links en overige informatie bevatten die geleverd is door derden waar Uptrends geen controle over heeft of verantwoordelijkheid voor neemt. Uptrends is niet verplicht om het gebruik van deze Website of de websites van derden die toegankelijk zijn via links op deze Website te controleren, te reguleren of het gebruik daarvan te beperken. Deze andere websites vallen niet onder het toezicht van Uptrends en de Gebruiker erkent dat (ongeacht of dergelijke sites al dan niet op enigerlei wijze aan Uptrends zijn gelieerd) Uptrends niet verantwoordelijk is voor de juistheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van de content van dergelijke sites. De aanwezigheid van een link betekent niet dat een dergelijke site de goedkeuring van Uptrends heeft, of dat er enige connectie is met de beheerder van die site. Voorts is Uptrends niet verplicht om Content van een gebruiker of derde te controleren of de Gebruiker registratiegegevens of andere informatie inzake Content te verstrekken.

4.5 Garantiedisclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen en rechtsmiddelen

Deze Website, de Content en de links daarop worden geleverd op “as is”- en “as available”-basis en worden gebruikt voor risico van de Gebruiker, voor zover de wet dit toestaat. Uptrends wijst alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand met betrekking tot deze Website (met inbegrip van de Content, hardware, software en links), waaronder uitdrukkelijke of impliciete garanties aangaande geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid, aanspraak, tijdlijnen, niet-inbreuk, resultaten, juistheid, volledigheid, toegankelijkheid, compatibiliteit, beveiliging en de afwezighied van computervirussen. INDIEN HET TOEPASSELIJKE RECHT UITSLUITING VAN ENKELE OF ALLE VAN DE BOVENGENOEMDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT, GELDEN DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT. Uptrends is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, waaronder directe, indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens gederfde winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere materiële of immateriële verliezen in verband met het gebruik van internet, deze Website, de Content daarvan of links daarop, ongeacht hoe de schade is ontstaan, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien Uptrends op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. Uptrends is niet betrokken bij en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige door een Gebruiker gesloten of geregelde transactie die gerelateerd is aan deze Website. Als bepalingenin in dit artikel niet afdwingbaar zijn in de desbetreffende jurisdictie, is de maximale aansprakelijkheid van Uptrends in elk geval beperkt tot (1) correctie of verwijdering van onjuiste Content of links, of (2) restitutie van eventuele vergoedingen voor deze Website die door Uptrends zijn ontvangen van de Gebruiker, zulks naar eigen inzicht van Uptrends.

4.6 Vrijwaring

Iedere Gebruiker zal Uptrends en zijn respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten en de licentiehouders, website-partners of contractanten van Uptrends verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloos stellen voor eisen, vorderingen, schade, schulden, onkosten of nadelen (waaronder kosten voor juridische bijstand) in verband met handelingen of nalatigheden van de Gebruiker, waaronder het gebruik van deze Website, online gedrag, schending van deze Voorwaarden of betrekkingen of transacties met andere personen als gevolg van het gebruik van deze Website.

5. Overig

5.1 Afzonderlijke voorwaarden

In verband met het gebruik van en/of de toegang tot Content in bepaalde delen van deze Website, kan soms aan de Gebruiker gevraagd worden in te stemmen met beleid of voorwaarden in aanvulling op de voorwaarden in deze Overeenkomst; de Gebruiker dient deze zorgvuldig te lezen voor hij gebruik maakt van dergelijke Content of die delen van deze Website. Dergelijke aanvullende voorwaarden leiden niet tot afwijking of vervanging van deze Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze Website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 Privacybeleid

Uptrends neemt privacy zeer serieus en heeft privacybeleid ontwikkeld om mogelijke privacyproblemen aan te pakken. Het huidige privacybeleid is te vinden op https://www.uptrends.nl/privacybeleid (het “Privacybeleid"). Het privacybeleid wordt hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden en maakt deel uit van deze Voorwaarden.

5.3 Geschillenbeslechting; toepasselijk recht en forum

Met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Website of deze Voorwaarden (waaronder maar niet beperkt tot het Privacybeleid) komen Uptrends en de Gebruiker overeen om te goeder trouw te onderhandelen en redelijke inspanningen te leveren om met elkaar samen te werken om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Uptrends is niet verplicht betrokken te raken bij geschillen tussen een Gebruiker en enig ander persoon. Deze Website, Voorwaarden en eventuele geschillen die in verband daarmee ontstaan, zijn onderworpen aan en zullen worden uitgelegd overeenkomstig het recht van de staat Texas en de Verenigde Staten zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving. Uptrends en de Gebruiker komen overeen dat alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst uitsluitend zullen worden beslecht door vertrouwelijke bindende arbitrage in Amsterdam, Nederland, onder de Arbitrageregels (“Regels”) van de International Chamber of Commerce (“ICC”) door een enkele arbiter die wordt benoemd met instemming van de partijen en bevestigd in overeenstemming met voornoemde Regels. Het vonnis van de arbiter is bindend en kan als zodanig bij een bevoegde rechtbank worden gedeponeerd. De Gebruiker stemt ermee in dat Uptrends het recht heeft om, voor zover de wet dit toestaat, de rechter om een voorlopige voorziening te vragen om de bepalingen van deze Overeenkomst te handhaven in afwachting van een arbitrale beslissing.

5.4 Aanpassing van de Voorwaarden, etc.

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere overeenkomsten of communicatie. Deze Voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd en zijn van kracht vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd. Uptrends spant zich in om een kennisgeving van wijzigingen van deze Voorwaarden gedurende een periode van dertig (30) dagen na dergelijke aanpassingen te publiceren. Derhalve wordt de Gebruiker aangeraden om deze Voorwaarden van tijd tot tijd, maar ten minste om de dertig (30) dagen, opnieuw door te lezen. Door de Website te blijven gebruiken nadat Uptrends kennis heeft gegeven van de aanpassing van deze Voorwaarden, geeft de Gebruiker aan akkoord te gaan met de aangepaste Voorwaarden. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of anderszins onafdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen of het geheel van deze Voorwaarden; een dergelijke bepaling wordt geacht te zijn aangepast in zoverre dit noodzakelijk is om deze te kunnen afdwingen en de rechten en plichten van de partijen worden overeenkomstig uitgelegd en gehandhaafd, waarbij de in deze Voorwaarden vermelde intentie en afspraken zo volledig mogelijk behouden blijven. De betrokken partijen zijn gescheiden en verschillende entiteiten en deze overeenkomst beoogt of vormt geen agentschap, partnerschap of samenwerkingsverband tussen de partijen; evenmin gelden deze Voorwaarden voor derden. De verplichtingen van de Gebruiker op grond van deze Voorwaarden blijven gelden na het stopzetten van deze Website of beëindiging van het gebruik van deze Website, door de Gebruiker aangeleverde Content op deze Website en/of deze Voorwaarden.

5.5 Contactgegevens

Voor vragen met betrekking to deze Voorwaarden of deze Website kunt u contact opnemen met Uptrends.

Voor het laatst bijgewerkt op 19-09-2016.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.